một số dịch vụ cơ bản của Internet

Thứ tư - 22/02/2017 03:17
Máy chấm công the giấy...

Bài 22: Một số dịch vụ cơ bản của Internet

1. Tổ chức truy cập thông tin:
a. Tổ chức thông tin:
- Siêu văn.
HTML (HyperText Markup Language) tích hợp nhiều phương tiện khác như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, .. và liên kết với các văn bản khác.
Siêu văn bản được gắn liền với một địa chỉ truy cập gọi là website.
-Hệ thống WWW được cấu thành từ các trang web và được xd trên giao thức truyền tin đặc biệt, gọi là giao thức truyền tin SVB:
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) Trang web đặt trên máy chũ tạo thành website thường là tập hợp các trang web chứa thông tin liên quan đến một đối tượng, tổ chức.
-Trang chũ:
- Địa chỉ trang chũ là địa chỉ cũa website.
-Có 2 loại trang web: web tĩnh, web động, web tĩnh như tài liệu siêu văn bản, web động là mỗi khi có yêu cầu cũa máy người dùng yêu cầu, máy chũ sẽ thực hiện tìm kiếm dữ liệu và tạo trang web có nội dung the uêy cầu gửi về người dùng.
- Trình duyệt web là chương trình giúp người giao tiếp với hệ thống WWW: Duyệt các trang web, tương tác với các máy chũ trên hệ thống WWW và các tài nguyên khác trên internet.
- Có nhiều trình duyệt web khác nhau.
b. Truy cập trang web:
- Nhờ đó ta có thể chuyển từ trang web này sang trang web khác một cách dể dàng.
- Để truy cập đến trang web nào ta phải có địa chỉ trang web đó, gỏ địa chỉ vào hộp (Address).
2. Tìm kiếm thông tin trên Internet
- Có 2 cách thường sử dụng.
-Tìm kiếm theo danh mục địa chỉ, thông tin được nhà cung cấp dịch vụ đặt trên một trang web tĩnh.
- Tìm kiếm nhờ trang web động trên các máy tìm kiếm (search Engine) Máy tìm kiếm cho phép tìm kiếm thông tin trên internet theo yêu cầu cũa người dùng.
-Để sử dụng máy tìm kiếm, gõ địa chỉ trang web vào thanh địa chỉ và nhấn Enter.
3. Thư điện tử:
- Người dùng muốn sử dụng thư điện tử, phải đăng ký hộp :
- Địa chỉ cũa mổi hộp thu là duy nhất.
- Máy chủ, hộp thư, địa chỉ và nội dung thư.
- Có thể gửi đồng thời cho nhiều người, dịch vụ này miển phí.
4. Vấn đề bảo mật thông tin:
a. Quyền truy cập website:
- Có nhữ website phải phân quyền truy cập ví dụ như các trang web cũa các trường ĐH.
b. Mã hoá dữ liệu:
- mã hoá dữ liệu để tăng cường tính bảo mật cho thông điệp mà chie ngường biết giải mà mới đọc được.
- Việc mã hoá thực hiện bằng nhiều cách, cả phần cứng lần phần mềm.
c. Nguy cơ nhiểm vi rút khi sử dụng dịch vụ Internet:
- Trong quá trình sử dụng Internet dể có nguy cơ nhiểm virut vậy nên sử dụng Internet đúng mục đích.
Củng cố, dặn dò:
-       Khái niệm siêu văn bản, Khái niệm liên kết, Hệ thống WWW.
-       Khái niệm trang Web, website, trang chũ, Máy tìm kiếm.
-       Nên chú ý khi sử dụng Internet.
 

Bài 22: Một số dịch vụ cơ bản của Internet

1. Tổ chức truy cập thông tin:
a. Tổ chức thông tin:
- Siêu văn.
HTML (HyperText Markup Language) tích hợp nhiều phương tiện khác như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, .. và liên kết với các văn bản khác.
Siêu văn bản được gắn liền với một địa chỉ truy cập gọi là website.
-Hệ thống WWW được cấu thành từ các trang web và được xd trên giao thức truyền tin đặc biệt, gọi là giao thức truyền tin SVB:
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) Trang web đặt trên máy chũ tạo thành website thường là tập hợp các trang web chứa thông tin liên quan đến một đối tượng, tổ chức.
-Trang chũ:
- Địa chỉ trang chũ là địa chỉ cũa website.
-Có 2 loại trang web: web tĩnh, web động, web tĩnh như tài liệu siêu văn bản, web động là mỗi khi có yêu cầu cũa máy người dùng yêu cầu, máy chũ sẽ thực hiện tìm kiếm dữ liệu và tạo trang web có nội dung the uêy cầu gửi về người dùng.
- Trình duyệt web là chương trình giúp người giao tiếp với hệ thống WWW: Duyệt các trang web, tương tác với các máy chũ trên hệ thống WWW và các tài nguyên khác trên internet.
- Có nhiều trình duyệt web khác nhau.
b. Truy cập trang web:
- Nhờ đó ta có thể chuyển từ trang web này sang trang web khác một cách dể dàng.
- Để truy cập đến trang web nào ta phải có địa chỉ trang web đó, gỏ địa chỉ vào hộp (Address).
2. Tìm kiếm thông tin trên Internet
- Có 2 cách thường sử dụng.
-Tìm kiếm theo danh mục địa chỉ, thông tin được nhà cung cấp dịch vụ đặt trên một trang web tĩnh.
- Tìm kiếm nhờ trang web động trên các máy tìm kiếm (search Engine) Máy tìm kiếm cho phép tìm kiếm thông tin trên internet theo yêu cầu cũa người dùng.
-Để sử dụng máy tìm kiếm, gõ địa chỉ trang web vào thanh địa chỉ và nhấn Enter.
3. Thư điện tử:
- Người dùng muốn sử dụng thư điện tử, phải đăng ký hộp :
- Địa chỉ cũa mổi hộp thu là duy nhất.
- Máy chủ, hộp thư, địa chỉ và nội dung thư.
- Có thể gửi đồng thời cho nhiều người, dịch vụ này miển phí.
4. Vấn đề bảo mật thông tin:
a. Quyền truy cập website:
- Có nhữ website phải phân quyền truy cập ví dụ như các trang web cũa các trường ĐH.
b. Mã hoá dữ liệu:
- mã hoá dữ liệu để tăng cường tính bảo mật cho thông điệp mà chie ngường biết giải mà mới đọc được.
- Việc mã hoá thực hiện bằng nhiều cách, cả phần cứng lần phần mềm.
c. Nguy cơ nhiểm vi rút khi sử dụng dịch vụ Internet:
- Trong quá trình sử dụng Internet dể có nguy cơ nhiểm virut vậy nên sử dụng Internet đúng mục đích.
Củng cố, dặn dò:
-       Khái niệm siêu văn bản, Khái niệm liên kết, Hệ thống WWW.
-       Khái niệm trang Web, website, trang chũ, Máy tìm kiếm.
-       Nên chú ý khi sử dụng Internet.
 

Bài 22: Một số dịch vụ cơ bản của Internet

1. Tổ chức truy cập thông tin:
a. Tổ chức thông tin:
- Siêu văn.
HTML (HyperText Markup Language) tích hợp nhiều phương tiện khác như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, .. và liên kết với các văn bản khác.
Siêu văn bản được gắn liền với một địa chỉ truy cập gọi là website.
-Hệ thống WWW được cấu thành từ các trang web và được xd trên giao thức truyền tin đặc biệt, gọi là giao thức truyền tin SVB:
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) Trang web đặt trên máy chũ tạo thành website thường là tập hợp các trang web chứa thông tin liên quan đến một đối tượng, tổ chức.
-Trang chũ:
- Địa chỉ trang chũ là địa chỉ cũa website.
-Có 2 loại trang web: web tĩnh, web động, web tĩnh như tài liệu siêu văn bản, web động là mỗi khi có yêu cầu cũa máy người dùng yêu cầu, máy chũ sẽ thực hiện tìm kiếm dữ liệu và tạo trang web có nội dung the uêy cầu gửi về người dùng.
- Trình duyệt web là chương trình giúp người giao tiếp với hệ thống WWW: Duyệt các trang web, tương tác với các máy chũ trên hệ thống WWW và các tài nguyên khác trên internet.
- Có nhiều trình duyệt web khác nhau.
b. Truy cập trang web:
- Nhờ đó ta có thể chuyển từ trang web này sang trang web khác một cách dể dàng.
- Để truy cập đến trang web nào ta phải có địa chỉ trang web đó, gỏ địa chỉ vào hộp (Address).
2. Tìm kiếm thông tin trên Internet
- Có 2 cách thường sử dụng.
-Tìm kiếm theo danh mục địa chỉ, thông tin được nhà cung cấp dịch vụ đặt trên một trang web tĩnh.
- Tìm kiếm nhờ trang web động trên các máy tìm kiếm (search Engine) Máy tìm kiếm cho phép tìm kiếm thông tin trên internet theo yêu cầu cũa người dùng.
-Để sử dụng máy tìm kiếm, gõ địa chỉ trang web vào thanh địa chỉ và nhấn Enter.
3. Thư điện tử:
- Người dùng muốn sử dụng thư điện tử, phải đăng ký hộp :
- Địa chỉ cũa mổi hộp thu là duy nhất.
- Máy chủ, hộp thư, địa chỉ và nội dung thư.
- Có thể gửi đồng thời cho nhiều người, dịch vụ này miển phí.
4. Vấn đề bảo mật thông tin:
a. Quyền truy cập website:
- Có nhữ website phải phân quyền truy cập ví dụ như các trang web cũa các trường ĐH.
b. Mã hoá dữ liệu:
- mã hoá dữ liệu để tăng cường tính bảo mật cho thông điệp mà chie ngường biết giải mà mới đọc được.
- Việc mã hoá thực hiện bằng nhiều cách, cả phần cứng lần phần mềm.
c. Nguy cơ nhiểm vi rút khi sử dụng dịch vụ Internet:
- Trong quá trình sử dụng Internet dể có nguy cơ nhiểm virut vậy nên sử dụng Internet đúng mục đích.
Củng cố, dặn dò:
-       Khái niệm siêu văn bản, Khái niệm liên kết, Hệ thống WWW.
-       Khái niệm trang Web, website, trang chũ, Máy tìm kiếm.
-       Nên chú ý khi sử dụng Internet.
 

Bài 22: Một số dịch vụ cơ bản của Internet

1. Tổ chức truy cập thông tin:
a. Tổ chức thông tin:
- Siêu văn.
HTML (HyperText Markup Language) tích hợp nhiều phương tiện khác như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, .. và liên kết với các văn bản khác.
Siêu văn bản được gắn liền với một địa chỉ truy cập gọi là website.
-Hệ thống WWW được cấu thành từ các trang web và được xd trên giao thức truyền tin đặc biệt, gọi là giao thức truyền tin SVB:
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) Trang web đặt trên máy chũ tạo thành website thường là tập hợp các trang web chứa thông tin liên quan đến một đối tượng, tổ chức.
-Trang chũ:
- Địa chỉ trang chũ là địa chỉ cũa website.
-Có 2 loại trang web: web tĩnh, web động, web tĩnh như tài liệu siêu văn bản, web động là mỗi khi có yêu cầu cũa máy người dùng yêu cầu, máy chũ sẽ thực hiện tìm kiếm dữ liệu và tạo trang web có nội dung the uêy cầu gửi về người dùng.
- Trình duyệt web là chương trình giúp người giao tiếp với hệ thống WWW: Duyệt các trang web, tương tác với các máy chũ trên hệ thống WWW và các tài nguyên khác trên internet.
- Có nhiều trình duyệt web khác nhau.
b. Truy cập trang web:
- Nhờ đó ta có thể chuyển từ trang web này sang trang web khác một cách dể dàng.
- Để truy cập đến trang web nào ta phải có địa chỉ trang web đó, gỏ địa chỉ vào hộp (Address).
2. Tìm kiếm thông tin trên Internet
- Có 2 cách thường sử dụng.
-Tìm kiếm theo danh mục địa chỉ, thông tin được nhà cung cấp dịch vụ đặt trên một trang web tĩnh.
- Tìm kiếm nhờ trang web động trên các máy tìm kiếm (search Engine) Máy tìm kiếm cho phép tìm kiếm thông tin trên internet theo yêu cầu cũa người dùng.
-Để sử dụng máy tìm kiếm, gõ địa chỉ trang web vào thanh địa chỉ và nhấn Enter.
3. Thư điện tử:
- Người dùng muốn sử dụng thư điện tử, phải đăng ký hộp :
- Địa chỉ cũa mổi hộp thu là duy nhất.
- Máy chủ, hộp thư, địa chỉ và nội dung thư.
- Có thể gửi đồng thời cho nhiều người, dịch vụ này miển phí.
4. Vấn đề bảo mật thông tin:
a. Quyền truy cập website:
- Có nhữ website phải phân quyền truy cập ví dụ như các trang web cũa các trường ĐH.
b. Mã hoá dữ liệu:
- mã hoá dữ liệu để tăng cường tính bảo mật cho thông điệp mà chie ngường biết giải mà mới đọc được.
- Việc mã hoá thực hiện bằng nhiều cách, cả phần cứng lần phần mềm.
c. Nguy cơ nhiểm vi rút khi sử dụng dịch vụ Internet:
- Trong quá trình sử dụng Internet dể có nguy cơ nhiểm virut vậy nên sử dụng Internet đúng mục đích.
Củng cố, dặn dò:
-       Khái niệm siêu văn bản, Khái niệm liên kết, Hệ thống WWW.
-       Khái niệm trang Web, website, trang chũ, Máy tìm kiếm.
-       Nên chú ý khi sử dụng Internet.
 

Bài 22: Một số dịch vụ cơ bản của Internet

1. Tổ chức truy cập thông tin:
a. Tổ chức thông tin:
- Siêu văn.
HTML (HyperText Markup Language) tích hợp nhiều phương tiện khác như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, .. và liên kết với các văn bản khác.
Siêu văn bản được gắn liền với một địa chỉ truy cập gọi là website.
-Hệ thống WWW được cấu thành từ các trang web và được xd trên giao thức truyền tin đặc biệt, gọi là giao thức truyền tin SVB:
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) Trang web đặt trên máy chũ tạo thành website thường là tập hợp các trang web chứa thông tin liên quan đến một đối tượng, tổ chức.
-Trang chũ:
- Địa chỉ trang chũ là địa chỉ cũa website.
-Có 2 loại trang web: web tĩnh, web động, web tĩnh như tài liệu siêu văn bản, web động là mỗi khi có yêu cầu cũa máy người dùng yêu cầu, máy chũ sẽ thực hiện tìm kiếm dữ liệu và tạo trang web có nội dung the uêy cầu gửi về người dùng.
- Trình duyệt web là chương trình giúp người giao tiếp với hệ thống WWW: Duyệt các trang web, tương tác với các máy chũ trên hệ thống WWW và các tài nguyên khác trên internet.
- Có nhiều trình duyệt web khác nhau.
b. Truy cập trang web:
- Nhờ đó ta có thể chuyển từ trang web này sang trang web khác một cách dể dàng.
- Để truy cập đến trang web nào ta phải có địa chỉ trang web đó, gỏ địa chỉ vào hộp (Address).
2. Tìm kiếm thông tin trên Internet
- Có 2 cách thường sử dụng.
-Tìm kiếm theo danh mục địa chỉ, thông tin được nhà cung cấp dịch vụ đặt trên một trang web tĩnh.
- Tìm kiếm nhờ trang web động trên các máy tìm kiếm (search Engine) Máy tìm kiếm cho phép tìm kiếm thông tin trên internet theo yêu cầu cũa người dùng.
-Để sử dụng máy tìm kiếm, gõ địa chỉ trang web vào thanh địa chỉ và nhấn Enter.
3. Thư điện tử:
- Người dùng muốn sử dụng thư điện tử, phải đăng ký hộp :
- Địa chỉ cũa mổi hộp thu là duy nhất.
- Máy chủ, hộp thư, địa chỉ và nội dung thư.
- Có thể gửi đồng thời cho nhiều người, dịch vụ này miển phí.
4. Vấn đề bảo mật thông tin:
a. Quyền truy cập website:
- Có nhữ website phải phân quyền truy cập ví dụ như các trang web cũa các trường ĐH.
b. Mã hoá dữ liệu:
- mã hoá dữ liệu để tăng cường tính bảo mật cho thông điệp mà chie ngường biết giải mà mới đọc được.
- Việc mã hoá thực hiện bằng nhiều cách, cả phần cứng lần phần mềm.
c. Nguy cơ nhiểm vi rút khi sử dụng dịch vụ Internet:
- Trong quá trình sử dụng Internet dể có nguy cơ nhiểm virut vậy nên sử dụng Internet đúng mục đích.
Củng cố, dặn dò:
-       Khái niệm siêu văn bản, Khái niệm liên kết, Hệ thống WWW.
-       Khái niệm trang Web, website, trang chũ, Máy tìm kiếm.
-       Nên chú ý khi sử dụng Internet.
 

Bài 22: Một số dịch vụ cơ bản của Internet

1. Tổ chức truy cập thông tin:
a. Tổ chức thông tin:
- Siêu văn.
HTML (HyperText Markup Language) tích hợp nhiều phương tiện khác như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, .. và liên kết với các văn bản khác.
Siêu văn bản được gắn liền với một địa chỉ truy cập gọi là website.
-Hệ thống WWW được cấu thành từ các trang web và được xd trên giao thức truyền tin đặc biệt, gọi là giao thức truyền tin SVB:
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) Trang web đặt trên máy chũ tạo thành website thường là tập hợp các trang web chứa thông tin liên quan đến một đối tượng, tổ chức.
-Trang chũ:
- Địa chỉ trang chũ là địa chỉ cũa website.
-Có 2 loại trang web: web tĩnh, web động, web tĩnh như tài liệu siêu văn bản, web động là mỗi khi có yêu cầu cũa máy người dùng yêu cầu, máy chũ sẽ thực hiện tìm kiếm dữ liệu và tạo trang web có nội dung the uêy cầu gửi về người dùng.
- Trình duyệt web là chương trình giúp người giao tiếp với hệ thống WWW: Duyệt các trang web, tương tác với các máy chũ trên hệ thống WWW và các tài nguyên khác trên internet.
- Có nhiều trình duyệt web khác nhau.
b. Truy cập trang web:
- Nhờ đó ta có thể chuyển từ trang web này sang trang web khác một cách dể dàng.
- Để truy cập đến trang web nào ta phải có địa chỉ trang web đó, gỏ địa chỉ vào hộp (Address).
2. Tìm kiếm thông tin trên Internet
- Có 2 cách thường sử dụng.
-Tìm kiếm theo danh mục địa chỉ, thông tin được nhà cung cấp dịch vụ đặt trên một trang web tĩnh.
- Tìm kiếm nhờ trang web động trên các máy tìm kiếm (search Engine) Máy tìm kiếm cho phép tìm kiếm thông tin trên internet theo yêu cầu cũa người dùng.
-Để sử dụng máy tìm kiếm, gõ địa chỉ trang web vào thanh địa chỉ và nhấn Enter.
3. Thư điện tử:
- Người dùng muốn sử dụng thư điện tử, phải đăng ký hộp :
- Địa chỉ cũa mổi hộp thu là duy nhất.
- Máy chủ, hộp thư, địa chỉ và nội dung thư.
- Có thể gửi đồng thời cho nhiều người, dịch vụ này miển phí.
4. Vấn đề bảo mật thông tin:
a. Quyền truy cập website:
- Có nhữ website phải phân quyền truy cập ví dụ như các trang web cũa các trường ĐH.
b. Mã hoá dữ liệu:
- mã hoá dữ liệu để tăng cường tính bảo mật cho thông điệp mà chie ngường biết giải mà mới đọc được.
- Việc mã hoá thực hiện bằng nhiều cách, cả phần cứng lần phần mềm.
c. Nguy cơ nhiểm vi rút khi sử dụng dịch vụ Internet:
- Trong quá trình sử dụng Internet dể có nguy cơ nhiểm virut vậy nên sử dụng Internet đúng mục đích.
Củng cố, dặn dò:
-       Khái niệm siêu văn bản, Khái niệm liên kết, Hệ thống WWW.
-       Khái niệm trang Web, website, trang chũ, Máy tìm kiếm.
-       Nên chú ý khi sử dụng Internet.
 

Bài 22: Một số dịch vụ cơ bản của Internet

1. Tổ chức truy cập thông tin:
a. Tổ chức thông tin:
- Siêu văn.
HTML (HyperText Markup Language) tích hợp nhiều phương tiện khác như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, .. và liên kết với các văn bản khác.
Siêu văn bản được gắn liền với một địa chỉ truy cập gọi là website.
-Hệ thống WWW được cấu thành từ các trang web và được xd trên giao thức truyền tin đặc biệt, gọi là giao thức truyền tin SVB:
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) Trang web đặt trên máy chũ tạo thành website thường là tập hợp các trang web chứa thông tin liên quan đến một đối tượng, tổ chức.
-Trang chũ:
- Địa chỉ trang chũ là địa chỉ cũa website.
-Có 2 loại trang web: web tĩnh, web động, web tĩnh như tài liệu siêu văn bản, web động là mỗi khi có yêu cầu cũa máy người dùng yêu cầu, máy chũ sẽ thực hiện tìm kiếm dữ liệu và tạo trang web có nội dung the uêy cầu gửi về người dùng.
- Trình duyệt web là chương trình giúp người giao tiếp với hệ thống WWW: Duyệt các trang web, tương tác với các máy chũ trên hệ thống WWW và các tài nguyên khác trên internet.
- Có nhiều trình duyệt web khác nhau.
b. Truy cập trang web:
- Nhờ đó ta có thể chuyển từ trang web này sang trang web khác một cách dể dàng.
- Để truy cập đến trang web nào ta phải có địa chỉ trang web đó, gỏ địa chỉ vào hộp (Address).
2. Tìm kiếm thông tin trên Internet
- Có 2 cách thường sử dụng.
-Tìm kiếm theo danh mục địa chỉ, thông tin được nhà cung cấp dịch vụ đặt trên một trang web tĩnh.
- Tìm kiếm nhờ trang web động trên các máy tìm kiếm (search Engine) Máy tìm kiếm cho phép tìm kiếm thông tin trên internet theo yêu cầu cũa người dùng.
-Để sử dụng máy tìm kiếm, gõ địa chỉ trang web vào thanh địa chỉ và nhấn Enter.
3. Thư điện tử:
- Người dùng muốn sử dụng thư điện tử, phải đăng ký hộp :
- Địa chỉ cũa mổi hộp thu là duy nhất.
- Máy chủ, hộp thư, địa chỉ và nội dung thư.
- Có thể gửi đồng thời cho nhiều người, dịch vụ này miển phí.
4. Vấn đề bảo mật thông tin:
a. Quyền truy cập website:
- Có nhữ website phải phân quyền truy cập ví dụ như các trang web cũa các trường ĐH.
b. Mã hoá dữ liệu:
- mã hoá dữ liệu để tăng cường tính bảo mật cho thông điệp mà chie ngường biết giải mà mới đọc được.
- Việc mã hoá thực hiện bằng nhiều cách, cả phần cứng lần phần mềm.
c. Nguy cơ nhiểm vi rút khi sử dụng dịch vụ Internet:
- Trong quá trình sử dụng Internet dể có nguy cơ nhiểm virut vậy nên sử dụng Internet đúng mục đích.
Củng cố, dặn dò:
-       Khái niệm siêu văn bản, Khái niệm liên kết, Hệ thống WWW.
-       Khái niệm trang Web, website, trang chũ, Máy tìm kiếm.
-       Nên chú ý khi sử dụng Internet.
 

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Thương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên cung cấp, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì: Camera quan sát, báo cháy, báo trộm Tổng đài điện thoại, mạng máy tính  Máy chấm công, máy tuần tra bảo vệ Hệ thống kiểm soát cửa ra vào Chuông cửa có hình Máy bộ đàm Máy dò ( rà ) kim loại, ...
Cho thuê trang phục biểu diễn ĐỨC THIẾT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây